MOBILAUS BARO KONKURSO TAISYKLĖS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Mobilaus baro konkurso taisyklėse apibrėžiama konkurso “Dovanojame mobilaus baro apsilankymą Jūsų vaikų šventėje”, toliau vadinamo KONKURSAS, tvarka.

1.2. KONKURSĄ organizuoja MB “Garsas ir renginiai”.

1.3. KONKURSAS yra vykdomas siekiant populiarinti vaikų švenčių organizatorių “MiMiDO” (toliau vadinama “MIMIDO”, ORGANIZATORIUS) vykdomą veiklą bei įamžinti teikiamos “Mobilaus baro” paslaugos akimirkas realiomis sąlygomis, sukurti foto ir video medžiagą, kuri toliau būtų naudojama rinkodaros tikslais.

1.4. KONKURSAS vykdomas “MIMIDO” facebook socialinėje paskyroje (https://www.facebook.com/mimidosventes) bei interneto svetainėje https://mimido.lt – nuo 2022 m. rugsėjo 15 d. iki 2022 m. rugsėjo 24 d. (imtinai).

1.5. Asmuo, norintis tapti KONKURSO dalyviu, turi užpildyti registracijos formą puslapyje https://www.mimido.lt/konkursas/, atitikti 2. taisyklių punkte keliamus reikalavimus bei patvirtinti, kad sutinka su šio žaidimo taisyklėmis, kurios skelbiamos puslapyje https://www.mimido.lt/mobilaus-baro-konkurso-taisykles/

2. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS

2.1. KONKURSE dalyvauti gali juridinių asmenų astovai, o taip pat – fiziniai asmenys, kuriems yra 18 metų ir daugiau, išskyrus MB “Garsas ir renginiai” narius, darbuotojus, kitus asmenis, susijusius su šia įmone, jų šeimos narius bei giminaičius.

2.2. Registruotis KONKURSE gali visi, nurodyti šių taisyklių 2.1 papunktyje, bei sutinkantis su šiomis sąlygomis:
2.2.1. Jūsų vaikų šventė planuojama laikotarpiu tarp 2022 m. rugsėjo 26 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d.;
2.2.2. Gimtadienio šventė gali vykti tik Vilniaus mieste (žaidimų kambaryje, sodyboje, jūsų asmeninėje namų ar kitoje erdvėje);
2.2.3. Šventė planuojama šiomis savaitės dienomis: sekmadienį, pirmadienį, antradienį, trečiadienį arba ketvirtadienį ir nesutampa su valstybine švenčių diena;
2.2.4. Šventė vyksta erdvėje, kurioje nėra draudžiama fotografuoti, filmuoti ir vėliau visą šią medžiagą naudoti rinkodaros tikslais.

2.3. Registruodamiesi į konkursą asmenys sutinka, jog laimėjimo atveju į šventę atvyktų profesionalus fotografas, kuris fotografuotų, filmuotų šventės akimirkas, o visa medžiaga vėliau būtų naudojama ORGANIZATORIAUS rinkodaros tikslais reklamuojant švenčių organizavimo bei mobilaus baro paslaugas, įskaitant, tačiau neapsiribojant interneto svetaine www.mimido.lt, socialinius tinklus Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, LinkedIn.

3. KONKURSO PRIZAS IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

3.1. KONKURSO nugalėtoją atsitiktine tvarka iš visų užsiregistravusių išrenka ir skelbia ORGANIZATORIUS.

3.2. Nugalėtojas skelbiamas 2022 m. rugsėjo 25 d. “MIMIDO” Facebook socialinėje paskyroje (https://www.facebook.com/mimidosventes).

3.3. Su KONKURSO nugalėtoju ORGANIZATORIUS susisiekia registracijos metu nurodytais kontaktais. Asmuo, registruodamasis į konkursą įsipareigoja nurodyti teisingus savo kontaktinius duomenis, kuriais ORGANIZATORIUS galėtų susisiekti laimėjimo atveju.

3.4. Nepavykus susisiekti su KONKURSO nugalėtoju, jam atsisakius laimėjimo, nurodžius neteisingus duomenis registruojantis, nesutikus su konkurso taisyklėmis, pakeitus šventės datą, kuri buvo nurodyta registracijos metu ar dėl kitų priežasčių negalima nustatyti nugalėtoją, – renkamas kitas nugalėtojas.

3.5. KONKURSO nugalėtoju paskelbtam asmeniui atitenka prizas, kurį iš savo lėšų įsteigia ORGANIZATORIUS:
3.5.1. Dviejų šimtų trisdešimties (230) eurų vertės mobilaus baro paslaugos (ne daugiau dviejų valandų), kurias sudaro mobilaus baro ir profesionalaus barmeno nuoma;
3.5.2. Trisdešimt (30) gaiviųjų bei ledų kokteilių šventės svečiams, kuriuos renginio vietoje iš savo atsivežtų ingridientų gamina barmenas;
3.5.3. Profesionalaus renginio fotografo darbas šventės vietoje bei galimybė per 10 darbo dienų gauti nuotraukas.

3.6. Jeigu laikotarpyje tarp KONKURSO nugalėtojo paskelbimo ir šventės įgyvendinimo šventė yra atšaukiama ar nukeliama dėl priežasčių, nurodytų mobilaus baro konkurso taisyklių 3.4 papunktyje, nugalėtojas netenka teisės į laimėtą prizą, tokiu atveju renkamas kitas laimėtojas.

3.7. ORGANIZATORIUS ne­at­sa­ko už vi­siš­ką ar da­li­nį savo įsipareigojimų KONKURSE neįvykdy­mą ar neatlikimą, jei tai įvyks­ta dėl ne­nu­ga­li­mos jė­gos (for­ce ma­jeu­re) ap­lin­ky­bių, kurių atsiradimas numatytas LR civiliniame kodekse.

4. PAPILDOMOS IŠLAIDOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jeigu erdvės, kurioje vyks vaikų šventė, savininkas nustato papildomus mokesčius, susijusius su KONKRUSO prizo įgyvendinimu šventės vietoje (mokesčiai už elektrą, vandenį, įrangos pastatymą ir pan.), šiuos mokesčius apmokėti įsipareigoja KONKURSO nugalėtojas.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Vykdydamas KONKURSO sąlygas, ORGANIZATORIUS įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

5.2.Organizuodamas KONKURSĄ, ORGANIZATORIUS tvarko šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šventės vieta, šventės data.

5.3. Asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:
5.3.1 KONKURSO organizavimas,
5.3.2. KONKURSO dalyvių identifikavimas,
5.3.3. KONKURSO nugalėtojų atranka bei prizo skyrimas;
5.3.4. KONKURSO viešinimas ir informavimas apie KONKURSO laimėtojus.

5.4. Registruodamiesi KONKURSE, dalyviai duoda sutikimą tvarkyti ORGANIZATORIUI jų asmens duomenis. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš KONKURSE dalyvaujančio asmens.

5.5. KONKURSO metu surinktus asmens duomenis ORGANIZATORIUS saugo ne ilgiau nei pusę metų. Praėjus šiam laikotarpiui, per 15 (penkioliką) darbo dienų surinkti KONKURSO dalyvių asmens duomenys yra sunaikinami (ištrinami), be galimybės juos atkurti.

5.6. Ilgesnis negu nurodyta asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas siekiant apginti ORGANIZATORIAUS teisėtus  interesus ir teises nuo įvairių reikalavimų (prašymų, pretenzijų ar ieškinių), taip pat – sprendžiant ginčus ar skundus bei susidarius kitoms teisės aktuose numatytoms aplinkybėms.

5.7. ORGANIZATORIUS įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais. Su KONKURSO dalyvių asmens duomenimis susipažinti gali tik ORGANIZATORIUS.

5.8. KONKURSO dalyvių asmens duomenys gali būti pateikti kompetetingoms valstybės ir teisėsaugos institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti KONKURSO dalyvių teises, pareikšti ir ginti teisinius reikalavimus.

5.9. KONKURSO dalyvių asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje.

5.10. KONKURSE dalyvaujantis asmuo turi teisę:
5.10.1. susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis;
5.10.2. bet kada atšaukti savo sutikimą dalyvauti KONKURSE ir prašyti pašalinti jo asmens duomenis;
5.10.3. ištaisyti asmens duomenis, jei pasikeitė pateikta informacija;
5.10.4. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu mano, jog jo duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus.

5.11. KONKURSO dalyvis klausimus dėl asmens duomenų tvarkymo gali pateikti ORGANIZATORIUI elektroniniu paštu: info@mimido.lt.

5.12. Asmuo, nesutinkantis, jog jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi ORGANIZATORIAUS, KONKURSE nedalyvauja ir į prizus nepretenduoja.

6.BAIGIAMOJI DALIS

6.1. ORGANIZATORIUS pasilieka teisę keisti taisykles apie tai pranešęs KONKURSO puslapyje https://www.mimido.lt/konkursas/.

6.2. Taisyklių pasikeiteimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

Visi suaugusieji iš pradžių buvo vaikai, bet retas tai tepamena.

Antoine de Saint-Exupery
"Mažasis princas"
Vaikų šventės

Rezervuokite šventę jau dabar!

Jeigu niekaip neapsisprendžiate – paskambinkite arba parašykite mums laišką! Mielai atsakysime į jūsų klausimus ir padėsime sukurti tobulą šventę jūsų namuose, kieme, gamtoje ar bet kuriame kampelyje, kur tik galima žaisti, juoktis ir linksmai leisti laiką!

Jūsų skambučių laukiame kasdien nuo 10 iki 20 valandos.

Jūsų užklausų laukiame taip pat ir elektroniniu paštu.